İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Miras Sözlüğü

TANIMLAR

Miras Hukuku: İnsanın ölümünden sonra mamelekinin yaşayan gerçek veya tüzel kişilere intikalini düzenleyen kurallar ve hü­kümler bütünü.

Muris: Miras bırakan, müteveffa, ölen kişi

Tereke: Miras, ölen kişinin mameleki

Mamelek: Mallar, hak, alacak ve borçların tümü

Mirasın İntikali: Ölüm ile murisin terekesinin belirli bir şahsa veya şahıslara geçmesi

Külli Halefiyet: Terekenin bir bütün olarak mirasçılara geçmesi

Mirasçı: Terekenin bir bütün olarak intikal ettiği şahıs veya şahıs­lar (gerçek / tüzel), külli halefler

Kanuni Mirasçı: Kanun gereğince mirasçı olan, kanunda gösterilen mirasçı

Mansup Mirasçı: Atanmış mirasçı, Murisin vasiyetname veya miras mu­kavelesi ile tayin ettiği mirasçı

Ölüme Bağlı Tasarruf: Miras bırakan tarafından yapılan ve kendisinin ölümün­den sonra sonuç doğuracak ve hüküm ifade edecek olan hukuki muamele ( vasiyetname veya miras mukavelesi )

Veraset ( Mirasçılık ) Belgesi: Mirasçılık belgesi, veraset senedi, veraset ilamı. Tereke üzerinde zilyetlik imkanı veren, tereke üzerinde yapılacak muamele ve tasarruflar için mirasçının yetkili olduğunu gösteren ve mirasçılığı saptayan belge

Vasiyetname: Miras bırakanın tek taraflı irade beyanı ile oluşan karşı tarafın kabulünün aranmadığı, miras bırakanın ölmeden önce her zaman bozabileceği ve vasiyetçiye miras bıra­kan bir ölüme bağlı tasarruf

Miras Mukavelesi: Miras bırakan ile karşı tarafın iki taraflı irade beyanı ile kurulan ve tek taraflı olarak sözleşmeden dönülemeyen ve karşı tarafa miras bırakan ölüme bağlı tasarruf

Verese: Mirasçılar

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir